1. De naam en de contactgegevens van de verantwoordelijke persoon voor de verwerking en van de functionaris voor gegevensbescherming van het bedrijf

Deze informatie over de gegevensbescherming is van toepassing op de verwerking van gegevens door:


Verantwoordelijke persoon:

Dhr. Rolf Watermann, Wischenstr. 7, 26188 Edewecht

E-mailadres: office@jeddeloh.de

Tel.-nr.: 04405 9180 0


De functionaris voor gegevensbescherming van ons bedrijf is bereikbaar via het hierboven genoemde adres en het e-mailadres: oliver.dankmeyer@amnetz.com.

 

2. Verzameling en opslag van persoonsgegevens evenals de wijze en het doel van het gebruik ervan

a) Tijdens bezoek aan de website

Wanneer onze website www.brazelberry.de wordt geopend, stuurt de browser die op uw eindapparaat wordt gebruikt, automatisch gegevens naar de server van onze website. Deze informatie wordt tijdelijk in een zogeheten logbestand opgeslagen. Daarbij worden de volgende gegevens zonder uw toedoen vastgelegd en tot de automatische wissing opgeslagen:

• IP-adres van de gebruikerscomputer,

• datum en tijdstip van de toegang,

• naam en URL van het geopende bestand,

• website van waaraf de toegang plaatsvindt (referrer-URL),

• gebruikte browser en eventueel het besturingssysteem van uw computer en de naam van uw internetprovider. De genoemde gegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

• waarborging van een probleemloze totstandkoming van de verbinding met de website,

• waarborging van een comfortabel gebruik van onze website,

• evaluatie van de systeemveiligheid en -stabiliteit alsmede

• voor overige administratieve doeleinden.

De gerechtvaardigde grondslag voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, zin 1 punt f van de AVG. Onze gerechtvaardigde belangen volgen uit de bovengenoemde doeleinden voor de gegevensverzameling. In geen geval gebruiken wij de verzamelde gegevens om u als persoon te identificeren.

Daarnaast gebruiken wij bij uw bezoek aan onze website cookies en analyseservices. Meer informatie daarover vindt u onder punt 4 en 5 van de privacyverklaring.

b) Bij gebruik van ons contactformulier

Voor alle vragen bieden wij u de mogelijkheid om contact met ons op te nemen via een formulier dat u op onze website kunt vinden. Hiervoor moet een geldig e-mailadres worden ingevoerd, zodat wij weten van wie het verzoek afkomstig is en om die persoon te kunnen antwoorden. Overige gegevens kunnen vrijwillig worden ingevoerd. De gegevensverwerking ten behoeve van de contactopname met ons vindt plaats volgens artikel 6, lid 1 zin 1 punt a AVG op basis van uw vrijwillig verstrekte toestemming. De door ons verzamelde persoonsgegevens die gebruikt zijn voor het contactformulier worden na afhandeling van het door u gestelde verzoek automatisch gewist.

 

3. Doorgifte van gegevens

Er vindt geen doorgifte van uw persoonlijke gegevens aan derden plaats tenzij voor de onderstaande vermelde doeleinden. Wij geven uw persoonlijke gegevens alleen door aan derden wanneer:

• u volgens artikel 6, lid 1, zin 1 punt a AVG uitdrukkelijke toestemming daarvoor hebt gegeven,

• de doorgifte volgens artikel 6, lid 1, zin 1 punt f AVG noodzakelijk is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering en er geen reden bestaat voor de veronderstelling dat u een zwaarder wegend gerechtvaardigd interesse hebt aan het niet overdragen van uw gegevens,

• voor het geval er voor de doorgifte volgens artikel 6, lid 1, zin 1 punt c AVG een wettelijke verplichting bestaat en deze

• wettelijk toegestaan is en volgens artikel 6, lid 1, zin 1 punt b AVG noodzakelijk is voor de afhandeling van de contractuele verhoudingen met u.

 

4. Cookies

Op onze website maken wij gebruik van cookies. Dit betreft kleine bestanden die uw browser automatisch maakt en die op uw eindapparaat (laptop, tablet, smartphone o.i.d.) worden opgeslagen, wanneer u onze website bezoekt. Cookies veroorzaken geen schade op uw eindapparaat, bevatten geen virussen, trojaanse paarden of andere schadelijke software. In de cookie wordt informatie opgeslagen die gegenereerd wordt met betrekking tot het specifiek gebruikte eindapparaat. Dat betekent echter niet dat daardoor uw identiteit direct bij ons bekend is. Het gebruik van cookies dient er enerzijds toe het gebruik van ons aanbod voor u aangenamer vorm te geven. Zo gebruiken we zogeheten sessiecookies om te herkennen of u afzonderlijke pagina's van onze website al bezocht hebt. Deze worden na het verlaten van onze site automatisch gewist.

Daarnaast gebruiken we tevens tijdelijke cookies om de gebruikersvriendelijkheid te optimaliseren. Deze cookies worden voor een bepaalde, vastgelegde tijdsduur op uw eindapparaat opgeslagen. Bezoekt u onze website opnieuw, om gebruik te maken van onze diensten, dan wordt automatisch herkend dat u onze website al eens bezocht hebt en welke gegevens en instelling u ingevoerd hebt, zodat u die niet opnieuw hoeft in te voeren.

Daarnaast maken wij gebruik van cookies om het gebruik van onze website op statistische wijze vast te leggen en om de optimalisatie van ons aanbod voor u te evalueren (zie punt 5). Met deze cookies kunnen wij bij een hernieuwd bezoek aan onze site automatisch herkennen dat u ons al eens bezocht hebt. Deze cookies worden na een desbetreffende vastgestelde tijd automatisch gewist.

De gegevens die door cookies worden verwerkt zijn noodzakelijk voor het behartigen van onze gerechtvaardigde belangen en die van derden, conform artikel 6, lid 1, zin 1 punt f AVG. De meeste browsers accepteren cookies automatisch. U kunt uw browser echter ook zo configureren, dat er geen cookies op uw computer worden opgeslagen of steeds een aanwijzing verschijnt voordat een nieuwe cookie wordt opgeslagen. De volledige uitschakeling van cookies kan er echter toe leiden dat u niet alle functies van onze website kunt gebruiken.

 

5. Socialmediaplugins

Op basis van artikel 6, lid 1, zin 1 punt f AVG gebruiken wij op onze website socialplugins van de sociale netwerken Facebook, Twitter, om de bekendheid van onze onderneming te vergroten. De zakelijke doelstelling erachter kan worden beschouwd als een gerechtvaardigd belang in de zin van de AVG. De verantwoording voor het gebruik inzake gegevensbescherming moet worden gegarandeerd door de betreffende aanbieder. De integratie van deze plugins door ons vindt plaats volgens de zogeheten dubbelklik-methode om bezoekers van onze website zo goed mogelijk te beschermen.

 

6. Rechten van betrokkenen

U hebt het recht om:

• conform artikel 15 AVG uitsluitsel te verkrijgen over de persoonsgegevens die door ons zijn verwerkt. U kunt in het bijzonder uitsluitsel verkrijgen over de verwerkingsdoeleinden, de categorie van de persoonsgegevens, de categorie van ontvangers aan wie uw gegevens bekendgemaakt waren of worden, de geplande opslagtermijn, het recht op rectificatie, wissing, beperking van de verwerking of bezwaar, het recht om een klacht in te dienen,

de herkomst van uw gegevens, voor zover die niet door ons zijn verzameld, evenals een geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering en eventueel nuttige informatie over de details ervan;

• conform artikel 16 AVG onverwijlde rectificatie te verkrijgen van uw onjuiste persoonsgegevens of aanvulling van deze gegevens;

• conform artikel 17 AVG de wissing van de bij ons opgeslagen persoonsgegevens te verkrijgen, voor zover ze niet nodig zijn voor de verwerking voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, voor het uitvoeren van wettelijke verplichtingen, vanwege algemeen belang of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;

• conform artikel 18 AVG de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen, voor zover de juistheid van de persoonsgegevens door u wordt betwist, de verwerking onrechtmatig is, maar u zich verzet tegen de wissing ervan en wij de gegevens niet meer nodig hebben, u echter deze voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering nodig hebt of u conform artikel 21 AVG bezwaar maakt tegen de verwerking;

• conform artikel 20 AVG uw persoonsgegevens die u ons verstrekt hebt, te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm of de overdracht van de gegevens te verlangen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke;

• conform artikel 7, lid 3 AVG uw eenmalig verstrekte toestemming op elk gewenst moment in te trekken. Dat heeft tot gevolg dat wij de gegevensverwerking die op deze toestemming berust voor de toekomst niet meer mogen voortzetten en

• conform artikel 77 AVG een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. Gewoonlijk kunt u contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit in uw gebruikelijke verblijfplaats of met het hoofdkantoor van onze onderneming.

 

7. Recht van bezwaar

Voor zover uw persoonsgegevens op basis van gerechtvaardigde belangen conform artikel 6, lid 1, zin 1 punt f AVG worden verwerkt, hebt u het recht om conform artikel 21 AVG bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, mits daarvoor geen reden zijn die voortkomen uit uw bijzondere situatie of het bezwaar gericht is tegen direct marketing. In het laatste geval hebt u een algemeen recht van bezwaar dat zonder vermelding van een bijzondere situatie door ons wordt toegepast.

Wanneer u van uw recht van intrekking of van bezwaar gebruik wilt maken, volstaat een e-mail naar office@jeddeloh.de

 

8. Gegevensbeveiliging

Binnen het websitebezoek gebruiken wij het veel gebruikte SSL-proces (Secure Socket Layer) in combinatie met het hoogste coderingsniveau dat door uw browser wordt ondersteund. Gewoonlijk gaat het dan om een 256-bits encryptie. Als uw browser geen 256-bits encryptie ondersteunt, gebruiken we in plaats daarvan de 128-bits v3-technologie. Of een afzonderlijke pagina van onze website gecodeerd wordt verzonden, herkent u aan de gesloten afbeelding van het sleutel- resp. slotsymbool in de onderste statusbalk van uw browser.

Wij maken overigens gebruik van geschikte technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulaties, deels of volledig verlies, vernietiging of tegen onbevoegde toegang door derden. Onze veiligheidsmaatregelen worden overeenkomstig de technologische ontwikkeling continu verbeterd.

 

9. Actualiteit en wijziging van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is momenteel geldig en is afkomstig uit mei 2018.

Door de verderontwikkeling van onze website en aanbiedingen hierop of vanwege gewijzigde wettelijke resp. officiële eisen kan het noodzakelijk zijn deze privacyverklaring te wijzigen. U kunt de actuele privacyverklaring op elk moment opvragen op de website www.brazelberry.de en afdrukken.